METALLURGY EUROPE

Metallurgy Europe

Metallurgy Europe is een programma ter ondersteuning van OOI in de metaalnijverheid en aanverwante domeinen. Met dit programma, dat deel uitmaakt van de zeven themaclusters van het EUREKA-initiatief, wil Europa het voortouw nemen op het vlak van industriële metaalbewerking en hightech productie in uiteenlopende sectoren en markten (onder meer de automobielsector, groene en hernieuwbare energie, lucht- en ruimtevaart, de biomedische sector, de chemische sector, beveiliging, elektronica en productie).

Metallurgy Europe brengt actoren uit verschillende disciplines samen die onder meer verband houden met industriële metaalmaterialen, hoogtechnologische productieprocessen, eindgebruikers en fabrikanten van elektronische apparatuur of de academische wereld, om samen nieuwe, revolutionaire metaalproducten te ontwikkelen.

Het doel van Metallurgy Europe is: - om de technologische fundamenten te leggen voor het verkennen en ontwikkelen van een nieuwe generatie legeringen, samenstellingen en composietmaterialen (al dan niet uitsluitend metalen) die kunnen worden omgevormd tot hoogwaardige metaalelementen voor industriële toepassingen - om de productieprocessen verder te optimaliseren - om betere recyclagetechnieken te introduceren.

De ‘Metallurgy Europe’-cluster ondersteunt technisch vernieuwende, ondernemingsgerichte samenwerkingsprojecten die door industriëlen worden aangestuurd. De geselecteerde projecten krijgen geen toelage, maar wel een label van deze organisatie. De financiering verloopt via de nationale financieringsinstellingen (voor Brussel is dat Innoviris), volgens hun specifieke voorschriften.

Het project moet voldoen aan alle criteria die door het ‘Metallurgy Europe’-programma zijn vastgelegd. Om in aanmerking te komen voor een toelage dient iedere partner bovendien te voldoen aan de criteria die door de nationale financieringsinstelling worden opgelegd. Als Brusselse onderzoeksinstellingen moet u voldoen aan de volgende toelatingscriteria: 

Toelatingscriteria van het ‘Metallurgy Europe’-programma
  • uw project is opgesteld in het Engels 
  • minstens twee onafhankelijke rechtsentiteiten uit twee landen die lid zijn van EUREKA moeten bij het project betrokken zijn
  • de leader-partner moet afkomstig zijn uit een land van het EUREKA-programma of uit een land dat bij dit programma betrokken is. 
Toelatingsriteria van Innoviris
  • u oefent (een deel van) uw activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • u stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • u bent uw verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen.  

Dien uw aanvraag in nadat uw project een label heeft ontvangen van het ‘Metallurgy Europe’-programma. Dien uw aanvraag in bij Innoviris via de maatregel Explore of Shape met behulp van dit formulier.

Financieringstype

De toelage wordt verleend in de vorm van een subsidie.

 

Financiële tegemoetkoming(maxima)

De maximale financiële tegemoetkoming bedraagt 100% van het budget.

Ook ondernemingen komen in aanmerking voor financiële steun via Metallurgy Europe. Meer informatie over de voorwaarden van deze steun vindt u op Metallurgy Europe - ondernemingen.

Via Connect kunt u een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van uw Metallurgy-project.

 

Contact en bijkomende informatie

Meer informatie over het ‘Metallurgy Europe’-programma vindt u op de programmawebsite.


Uw contactpersoon by Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Mathilde Reumaux

International Projects Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tél. +32 2 600 50 31
mreumaux@innoviris.be