Bridge : strategic platforms

Home / Bridge : strategic platforms
Home / Bridge : strategic platforms

Bridge : strategic platforms

Geschiedenis van het Bridge-programma

Om de maatregelen te versterken die sinds 2006 werden genomen in het kader van de impulsprogramma's (ICT, Life Science en Milieu) gebaseerd op het Gewestelijk Innovatieplan (GIP), werd het Bridge-programma (vroeger gekend onder de naam 'strategische platformen') in 2010 voor de eerste keer gelanceerd. 

Het Bridge-programma is voornamelijk gericht op academische onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd via strategische platformen. De nadruk ligt op de ontwikkeling van nieuwe industriële applicaties voor Brusselse ondernemingen. Het uiteindelijke doel is het technologisch vermogen te versterken van onderzoeksdomeinen waarvan een economische valorisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogelijk is op korte of middellange termijn. 

Het Bridge-programma behandelt dezelfde prioritaire sectoren (ICT, Life Science en Milieu) als de impulsprogramma's met de nadruk op een maximale toenadering in de onderzoekswereld en op de methodes en verwachtingen van de bedrijfswereld, dit zowel op het niveau van de definiëring van het thematische kader van elk strategisch platform als in de keuze en de eigenlijke uitvoering van de projecten.

Het onderzoek moet worden uitgevoerd door onderzoeksgroepen van een hoog niveau die een goede wetenschappelijke reputatie genieten in de betrokken domeinen. De onderzoeksgroepen worden met elkaar in contact gebracht. Op die manier wordt er een consortium samengesteld met minstens twee onderzoeksunits van universiteiten en/of hogescholen die voornamelijk afkomstig zijn uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en over genoeg complementaire competenties beschikken. Bovendien moeten er minstens twee intentiebrieven van Brusselse ondernemingen worden toegevoegd om te bewijzen dat er interesse is voor het voorstel uit de bedrijfswereld. 

De onderzoekskosten van de projecten worden voor 100% gefinancierd om de samenwerking tussen onderzoeksunits en partnerships in Brussel te stimleren en buitenlandse ondernemingen aan te trekken. 

In 2010 werd er met een budget van € 3,6 Mio de eerste editie van het Bridge-programma gelanceerd.

De projecten liepen over een periode van drie jaar, met de mogelijkheid tot een verlenging van drie bijkomende jaren.

De applicatiedomeinen die werden geselecteerd, waren:

 • 2D/3D Imaging

 • Knowledge Management

 • Mobile Computing Applications

De keuze voor deze applicatiedomeinen en prioritaire thema's werd gemaakt in samenwerking met de laboratoria van de academische instellingen en een panel van Brusselse industriëlen, volgens een proces in twee fasen. 

Een Call for Specific Research Themes werd gelanceerd door de onderzoekslaboratoria van de Brusselse universiteiten en hogescholen in samenwerking met hun interfaces.

Er werden drie brainstormingsessies georganiseerd met de vertegenwoordigers van de Brusselse industrie om van de topics die door de laboratoria werden voorgesteld, de thema's te definiëren die in de nabije toekomst gerealiseerd zouden kunnen worden en onderwerpen te integreren die op korte of middellange termijn een meerwaarde zouden kunnen bieden voor de ondernemingen.

Op basis van de resultaten van dit proces, lanceerde Innoviris in juni 2010 een Call for proposals for problem oriented research projects.

In augustus 2010 werden vijf projecten ingediend en geëvalueerd door vijf ad hoc jury's van experten.

Er werden drie projecten gekozen met tien partners afkomstig van de ULB, VUB en Erasmus Hogeschool.

Titel Coördinator Partners Applicatiedomein Budget voor drie jaar (€)
ICT4Rehab: Advanced ICT Platform for
Rehabilitation
Serge Van Sint Jan (ULB) Jan Cornelis (VUB)
Esteban Zimanyi (ULB)
Gianluca Bontempi (ULB)
2D/3D Imaging 1.544.755
OSCB: Open Semantic Cloud for Brussels Robert Meersman (VUB) Esteban Zimanyi (ULB)
Bart Jansen (VUB)
Rita Temmerman (EH)
Knowledge Management 1.014.980
MobiCRant: Second Generation Mobile Cross-media
Applications: Scalability, Heterogeinity and Legacy
Wolfgang De Meuter (VUB) Beat Signer (VUB) Mobile Computing
Applications
877.400

Dankzij de uitvoering van deze drie onderzoeksprogramma's kunnen meer dan 35 VTE gedurende drie jaar lang aan de slag. Het gaat voornamelijk om hoog opgeleide onderzoekers (PhD, master, Ir). 

 

Rekening houdend met het specifieke karakter van het Brusselse industriële weefsel, heeft de editie Life Sciences van het Bridge-programma de ambitie zich niet alleen te beperken tot de behoeften van de Brusselse industriëlen, maar zich ook te richten op de valorisatie van de gewestelijke O&O-kennis om deze aantrekkelijk te maken voor nationale en internationale economische actoren zoals multinationale farmabedrijven.

Nadat alle betrokken actoren werden geconsulteerd, werden twee voorstellen op maat van Brussel geformuleerd.

A) NanoIRIS : een expertiseplatform in toxicologie van nanomaterialen

Het platform NanoIRIS -Nanomaterials and human health in Brussels is gericht op de uitbouw van een Brussels expertisecentrum rond veiligheid van nanomaterialen. Het centrum moet als platform dienen voor de uitwisseling tussen academisch onderzoek, de behoeften van de industrie en de eisen van de regulatoren.

Het platform combineert 3 complementaire activiteiten:

 • een test-en consulentendienst om de expertise uit voorgaand onderzoek te valoriseren,

 • hoogwaardig translationeel academisch onderzoek om de toekomstige expertise voor te bereiden,

 • een degelijke vorming en opleiding over de veiligheid van nanomaterialen en de mogelijke uitbouw van een geografische expertise-en aantrekkingspool in Brussel.

De partners die bij het platform betrokken zijn, zijn afkomstig van de UCL (Dominique Lison – coördinator), de VUB (Micheline Kirsch-Volges en Luc Leyns – partner) en de ULB (Gianluca Bontempi – medewerker van de twee partneruniversiteiten UCL en VUB). In 2011 werd hen een budget van 979.600 toegekend.

B) ClinicoBRU : platform voor gemeenschappelijk klinisch onderzoek in de Brusselse universitaire ziekenhuizen (€ 2.099.870)

In Brussel worden aanzienlijk veel middelen ingezet voor klinisch onderzoek. In de drie Brusselse universitaire ziekenhuizen zijn bijna 200 VTE zijn in dit domein werkzaam. Dankzij alle onderzoekers, co-onderzoekers en partners enerzijds en omdat het belangrijk is competitief te blijven tegenover de groeiende eisen van de Europese en internationale reglementering in het domein anderzijds, werd het strategisch platform in klinisch onderzoek "ClinicoBRU" opgericht.

ClinicoBRU is een strategisch platform voor klinisch ondezoek dat de professionialisering en de ontwikkeling van klinisch onderzoek moet ondersteunen binnen het netwerk van de drie Brusselse universitaire ziekenhuizen (Erasmus, Saint-Luc en het UZ Brussel)

Het overkoepelende platform:

 • vereenvoudigt de administratie van de verschillende partners (onderzoekers, farmaceutische en biomedische bedrijven)

 • maakt het mogelijk de statistische gegevens over de klinische tests in de drie universitaire ziekenhuizen op elkaar af te stemmen

 • maakt het mogelijk de patiënten duidelijke en meertalige informatie te verstrekken over lopende en toekomstige klinische tests

 • gekwalicifeerd personeel aan te trekken.

Het project verhoogt de rentabiliteit van klinisch onderzoek en draagt bij tot de aantrekkelijkheid van de stad. Het budget voor dit project bedraagt 2.099.870.

 

In 2012 heeft Innoviris een strategisch platform 'leefmilieu' gelanceerd, gericht op de renovatie van Brusselse woningen. Het platform werd opgezet in samenwerking met verschillende actoren: Innoviris, het WTCB, bouwindustriëlen, academische actoren en Impulse.

Het platform moet leiden tot een technologische transfer van de onderzoeksinstellingen naar de ondernemingen in Brussel en onderscheidt zich van de impulsprogramma's door de directe betrokkenheid van de industrie bij de keuze van de thema's die werden voorgesteld aan de onderzoeksgroepen (universiteiten, hogescholen en collectieve centra). Het WTCB werd benoemd als coördinator en de industriëlen hebben duidelijke aanbevelingen kunnen formuleren over de inhoud van de onderzoeksvoorstellen die door Innoviris werden geselecteerd.

Dankzij het overzicht van de academische competenties hebben Innoviris en het WTCB, in samenwerking met de vertegenwoordigers van de universitaire interfaces en Indutec, een algemene structuur opgesteld. Deze structuur bestaat uit vier thema's (zie onderstaande tabel), die de werkgelegenheid moeten stimuleren door de competenties in het Brusselse industriële weefsel binnen de bouwsector te verbeteren en de algemene ecologische voetafdruk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten verkleinen.

Vijftien projecten van Brusselse onderzoeksinstellingen hebben gereageerd op de projectoproep die werd gelanceerd in mei 2012. Deze projecten werden voorgesteld aan een panel van industriëlen actief in de bouwsector. Nadien werden de vijftien projecten geëvalueerd door een jury van experten uit de academische wereld.

Op die manier werden elf projecten van dertien partners geselecteerd en gefinancierd door Innoviris voor een totaal bedrag van 4,17 Mio €. De projecten sluiten allemaal aan bij de vier thema's die in onderstaande tabel worden voorgesteld.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het platform Brussels Retrofitxl.

 

De herziening van het Gewestelijk Innovatieplan (GIP) voor de periode 2012-2014 stelt concrete maatregelen voor om de bestaande werkinstrumenten te versterken en in stand te houden. Voor de editie van 2014 van het Bridge-programma werd daarom gekozen voor het domein van de ICT-toepassingen in de gezondheidssector (e-health). 

Tijdens het eerste semester van 2013 heeft Innoviris een voorbereidende fase ondernomen om het thema te bepalen, de mogelijke partners te identificeren en de procedure van de projectoproep te bepalen. Na raadpleging van de belangrijkste actoren van de e-health-sector werden de volgende vier thematische categorieën gedefinieerd:

 • Biobanken
 • Medische beeldvorming
 • Patient centric e-health
 • Interoperabiliteit van systemen

Wat de eerste twee categorieën betreft, heeft Innoviris vier projecten geselecteerd. 

Voor de categorie "Biobanken" werd de oprichting van twee specifieke projecten gefinancierd: 

1. een project in samenwerking met Wallonië gericht op een netwerk en de valorisatie van biobanken van de universitaire ziekenhuizen van het BHG (ERASMUS en St LUC) en Wallonië (CHU-Luik). Dit project wordt samen gefinancierd met het Waalse Gewest voor een periode van drie jaar. De financiële tegemoetkoming van Innoviris bedraagt 1.228.175  waarvan 612.077 voor de ULB en € 616.098 voor de UCL. 

2. een valorisatieproject van de belangrijkste biobanken (diabetes en oncologie) van het UZ Brussel door de combinatie van een platform voor histopathologie. Het project duurt drie jaar en wordt in 2014 door Innoviris gefinancierd voor een bedrag van 453.900.

Voor de categorie "Medische beeldvorming" werd de oprichting van twee specifieke projecten gefinancierd:

1. een project gericht op de oprichting van een platform voor interoperabiliteit van medische beeldvorming tussen drie universitaire ziekenhuizen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit project heeft de goedkeuring gekregen van een jury van experten voor een periode van drie jaar. Het project wordt in 2014 door Innoviris gefinancierd voor een bedrag van 1.007.379.

2. een project gericht op een haalbaarheidsstudie en de ontwikkeling van een businessplan voor de oprichting van een Brussels radiofarmaceutisch platform voor medische beeldvorming. De studie duurt vier maanden en wordt in 2014 door Innoviris gefinancierd voor een bedrag van 72.550.

De categorieën « Patient centric e-health » en « Interoperabiliteit van systemen » zijn het onderwerp van een projectoproep in twee fasen: een expression of interest en een indiening van projecten.

Voor de oproep voor expression of interest, werden vijftien voorstellen ingediend door universitaire interfaces.

Tien voorstellen werden ontvankelijk verklaard en geëvalueerd door de wetenschappelijke adviseurs van Innoviris.

Op het einde van deze pre-evaluatie werden negen projecten geselecteerd en ingediend bij Innoviris.

In oktober en november 2013 werden de ingediende projecten geëvalueerd door een jury van wetenschappelijke en economische experten.

Na deze evaluatie werden 5 projecten geselecteerd.

In totaal worden er in 2014 negen projecten gefinancierd in het kader van de strategische platformen E-health voor een totaal bedrag van 8.118.334.

 

Biobanken (1.682.075 €)

Afkorting Titel Partners Universiteit/Laboratorium Duur (maanden) Budget (€) Tewerkstelling (VTE)
BWB "Biothèque Wallonie-Bruxelles"

E.Marbaix

I. Salmon

J. Bonive

UCL - St. LUC

ULB - ERASME

ULG - CHU (non financé par Innoviris)

36 1.228.175 4,5
BIOBANK "On-line histopathology platform supporting the strategic biobanks in the UZ-Brussel" P. In't Veld UZ - Brussel 36 453.900 1,6

 

Medische beeldvorming (1.079.929)

Afkorting Titel Partners Universiteit/Laboratorium Duur (maanden) Budget (€) Tewerkstelling (VTE)
BIPP "Brussels Imaging Pharmacy Plaform's Business Plan" T. Lahoutte V.U.B. 4 72.550 0,1
PRICRIB "Platform for imaging in clinical research in Brussel"

Jef Vandemeulebroucke Rudy Declerck

Johan de Mey

P. Gevennois

B. Venderberg

Y. Liu

O. Debeir

 

V.U.B.-ETRO

UZ-Radiology

Erasme-Radiology

Saint Luc - Radiology

EORTC

ULB-LISA

36 1.000.379 4

 

Patient Centric E-Health (1.493.845 €)

Afkorting Titel Partners Universiteit/Laboratorium Duur (maanden) Budget (€) Tewerkstelling (VTE)
HealthCompass "Plateforme mulimédia pour la guidance et le suivi du patient dans la compréhension de sa maladie et la communication avec son réseau social"

Benoît Macq

U.C.L./ICTEAM

W. D'hoore     I. Ajoulat

 

G. Schamps

UCL/ICTEAM

ULB/IRIDIA

UCL/IRSS (Institut de recherche Santé et Société

UCL : Centre de droit médical et biomédical

24 840.725 4,5
RehabGoesHome "Rehabilitation Guardian for Young and Elderly patients at Home"

S. Van Sint Jan

B. Jansen        J. Cornelis

ULB/LABO

VUB_RETRO

24 653.120 2,8

 

Interoperabiliteit (3.862.485 €)

Afkorting Titel Partners Universiteit/Laboratorium Duur (maanden) Budget (€) Tewerkstelling (VTE)
iMEDIATE "Interoperability of Medical Data through Information extraction and Term Encoding"

Cedrik Fairon

M. Saerens

Y. Coppieters

M. Van Campenhoudt

UCL/CENTAL

UCL/PRISME

ULB/Ecole de santé publique

ISTI

36 1.445.185 5,2
IRIS "Development, assessment & implementation of an open-source telemedicine platform"

Jacques De Keyser

Bart Jansen

Paul De Hert

Pandolfo Massimo

Andre Peeters

Jean-Michel Dricot

VUB-C4N

VUB-ETRO

VUB-LSTS

ULB-ERASME

UCL-St LUC

ULB-OPERA

36 1.340.960 7,2
BriGEIRIS "Brussels big Data platform for sharing and discovery in clinical Genomics"

Bontempi Gianluca

Vikkula Miikka

Bersini Hugues

 

Nowé Ann, Manderick Bernard

 

Bonduelle Maryse

 

Abramowicz Marc

 

ULB/Machine Learning Group

UCL-ICP

ULB/IRIDIA

 

VUB AI-lab

 

UZ Brussels / Reproduction and Genetics

 

ERASME-ULB / Laboratoire de Génétique Médicale IRIBHM

24 1.076.340 4

In 2014 heeft Innoviris besloten om een strategisch platform te lanceren in databescherming. De exponentiële groei van de hoeveelheid informatie waarmee we worden geconfronteerd, gaat gepaard met nog een grotere blootstelling aan misbruik en cyberaanvallen. De beveiliging van de ICT-infrastructuur van de Brusselaars, ondernemingen en overheidsinstellingen is dus van een groot belang.  Door de snelle technologische veranderingen is het bovendien noodzakelijk om te investeren in onderzoek en ontwikkeling in deze sector. 

Voordat de call for proposals werd gelanceerd, heeft Innoviris een studie uitgevoerd om na te gaan welke thema's belangrijk zijn voor het Gewest. Op basis van deze studie werden volgende onderwerpen geselecteerd: 

 • Gebruikersbehoeften (inwoners, instellingen en industrie)

 • Academische know-how in het Brussels Gewest

 • Capaciteit van Brusselse ondernemingen om de academische onderzoeksresultaten te valoriseren

Tijdens het eerste semester van 2014 heeft Innoviris overlegd met de belangrijkste actoren van de informatiebeveleigingssector om subthema's te definiëren die zowel voor de ondernemingen als voor de academische wereld relevant zijn, ondanks de specifieke behoeften en mogelijkheden van beide partners. 

Na deze gesprekken heeft Innoviris drie subthema's vastgelegd voor de onderzoeksgroep, namelijk: 

 • New Authentication mechanism for information systems

 • Data Mining for Security process monitoring

 • Security by Design

Sindsdien werden er drie calls for propoals gelanceerd. In de herftst van 2014 werden de projecten geëvalueerd. Vier projecten werden weerhouden voor een periode van 3 jaar:

 • BruFence (Ontwikkeling van een systeem voor hhet decteren en efficiËnt reageren op cyberaanvallen en fraude)

 • SPICES (Ontwikkeling van een open platfrm voor de monitoring van beveiligingsprocessen)

 • C-CURE (Ontwikkeling van een dynamische real time benadering voor de authentificatie van gebruikers)

 • SCAUT (Studie van authentificatie-algoritmen ter bescherming tegen fysieke aanvallen)

De werken gingen begin 2015 van start. In september 2015 zal er een webplatform voor de verschillende projecten worden gelanceerd.

De zesde editie van Bridge heeft als thema "energetische autonomie".

Om het platform voor te bereiden heeft Innoviris verschillende Brusselse sectorale en academische stakeholders geraadpleegd om de thema's te selecteren die het meest van belang zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarbij werd rekening gehouden met:

 • de beschikbare academische expertise

 • het voordeel dat de ondernemingen, non-profit sector en Brusselse instellingen zouden kunnen halen uit de onderzoeksresultaten

Uiteindelijk werd het specifieke thema "Energy harvesting, storage and management at device and micro grid levels" geselecteerd.