STEM Projecten: wiskunde anders bekeken

Home / Promotie / STEM Projecten: wiskunde anders bekeken
Home / Promotie / STEM Projecten: wiskunde anders bekeken

STEM Projecten: wiskunde anders bekeken

Om Brusselse jongeren te sensibiliseren voor wetenschap en technologie, heeft Fadila Laanan, Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, beslist om een nieuwe oproep open te stellen voor STEM-projecten (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Het thema van dit jaar is 'Wiskunde anders bekeken'.

Wiskunde anders bekeken

Oproep tot STEM-projecten voor jongeren in Brussel 

STEM projectoproep 2019

Om Brusselse jongeren te sensibiliseren voor wetenschap en technologie, heeft Fadila Laanan,  Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, beslist om een nieuwe oproep open te stellen voor STEM-projecten (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Het thema van dit jaar is 'Wiskunde anders bekeken'.

 

Met dat nieuwe thema willen we de creativiteit van jongeren aanwakkeren en dieper ingaan op wiskunde, door te streven naar innovatieve of verrassende manieren om andere, minder voor de hand liggende aspecten van wiskunde te tonen.

Wiskunde wordt vaak nogal stiefmoederlijk behandeld: het zou ingewikkelde en abstracte stof zijn, iets wat weinig direct nut heeft. Toch is wiskunde overal in onze leefwereld aanwezig.

Via deze oproep financiert Innoviris microprojecten die jonge Brusselaars sensibiliseren voor wetenschap, technologie en innovatie, voor de studies die daartoe leiden en de mogelijkheden die ze bieden.

Wil je deelnemen aan deze projectoproep? Vul het aanvraagformulier in. 

 

 

Criteria voor promotoren

 • Elke structuur of entiteit (met uitsluiting van fysieke personen), met of zonder rechtspersoonlijkheid, gevestigd op Belgisch grondgebied en zonder winstoogmerk komt in aanmerking. 

 

Criteria voor de projecten

De projecten moeten

 • Brusselaars aanspreken

 • sensibiliseren voor wetenschap, technologie en/of innovatie via een activiteit die op de doelgroep is afgestemd

 • origineel zijn

 • een lokaal en/of gewestelijk dimensie bevatten

 • uitdrukkelijk melding maken van de methodologie, de pedagogische aanpak om de vooropgestelde doelstelling te bereiken en de verwachte impact. 

 • gratis zijn voor het publiek

 • georganiseerd worden tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020

Het programma financiert geen regelmatige en terugkerende activiteiten van de projecthouders, de aankoop van materiaal, de verspreiding van informatie of de gewone dienstverlening en samenwerkingsverbanden. 

Dien je aanvraag vóór 15 maart 2019 om 16.00 uur in twee exemplaren in bij Innoviris via het aanvraagformulier.

 • 1 papieren exemplaar moet rechtstreeks of per post worden ingediend bij Innoviris. Als je dossier per post wordt ingediend, dient de poststempel als ontvangstbewijs. Als je het dossier rechtstreekt indient, kan je een ontvangstbewijs vragen.

Je dossier moet verstuurd worden naar volgend adres: 

Innoviris
Montserrate Pascual Roca
Charleroisesteenweg 110
1060 Brussel

 • 1 elektronisch exemplaar moet verstuurd worden naar mpascualroca@innoviris.brussels. Deze e-mail kan niet gelden als bewijs dat het dossier binnen de termijn wordt ingediend.  

Onvolledige dossiers of dossiers die te laat worden ingediend, zullen niet in aanmerking worden genomen.

Selectiecriteria

De projecten zullen door een jury worden geselecteerd op basis van volgende criteria:

 • de inspanningen van de promotoren om gelijkheid van kansen en sensibilisering van achtergestelde groepen te bevorderen

 • de overeenstemming met het thema 'Wiskunde anders bekeken'

 • de afstemming tussen de middelen en het project, de praktische haalbaarheid en de samenhang van het voorgestelde project

 • de impact van het project op het doelpubliek, zowel kwalitatief als kwantitatief

 • de kwaliteit van een eventuele samenwerking met een wetenschapsactor

Er zal voorrang worden gegeven aan projecten waarin twee of meerdere actoren samenwerken.

 

Financiering van de projecten

De financiële tegemoetkoming is beperkt tot €6.000 per project. Dit is een maximaal bedrag. De som komt dus niet noodzakelijk overeen met het bedrag dat werkelijk zal worden toegekend als het project wordt geselecteerd.

Het maximale bedrag voor projecten waarin verschillende actoren samenwerken, bedraagt:

 • €14.000 voor projecten met 2 verschillende actoren

 • €22.000 voor projecten met 3 verschillende actoren

 • €30.000 voor projecten met 4 verschillende actoren

 • enzovoort

De steun die wordt verleend in het kader van bewustmakings- en promotieactiviteiten is een de-minimistoelage, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Europese Commissie.

Als begunstigde moet je er daarom op toezien dat de subsidie het totale bedrag van de de-minimissteun die je reeds ontvangen hebt, niet hoger is dan 200.000 euro over een periode van drie jaar, zoals de Verordening (EG) nr. 1998/2006 voorschrijft. Hiervoor moet je een verklaring op eer invullen. 

 

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Montserrate Pascual Roca

Science communication officer

Communication & Science promotion

Tel. +32 2 600 50 65
mpascualroca[at]innoviris.brussels