Adviezen

Home / Adviezen
Home / Adviezen

Adviezen

Jaar Advies Onderwerp
2001 1 De stimulering, het beheer, de administratie en de controle van de bij toepassing van het beleid inzake Onderzoek en Innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevoerde acties
2001 2 "Zesde kaderprogramma (2002 - 2006)" voorgelegd door de Europese Commissie
2001 3 De procedures van erkenning van de 'excellentienetwerken' en de bepaling van de sleutelacties tot ondersteuning
2001 4 Ontwerp van ordonnantie inzake de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie
2002 5 Ontwerp van besluit houdende uitvoering van de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische 'ontwikkeling'
2002 6 Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en van de technologische innovatie
2002 7 Voorontwerp van ordonnantie houdende oprichting van het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel
2003 8 Mededeling van de Europese Commissie: "De Rol van Universiteiten in het Europa der Kennis"
2003 9 Mededeling van de Europese Commissie: "Investeren in Onderzoek: actieplan voor Europa"
2003 10 Besluit ontwerp van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de personeelsformatie van het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in Brussel
2004 11 Evolutie van de financiering van het Wetenschapsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2004 12 Balans 2000-2004 en vooruitzichten tot slot van het eerste mandaat van de Raad voor het Wetenschapsbeleid
2004 13 Gezichtspunten in verband met wetenschappelijk onderzoek in het Regeerakkoord en de algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
2004 14 Voorstel van directief voorgesteld door de Europese Raad met het oog op "Het vergemakkelijken van de toegang voor onderdanen van derde landen voor wetenschappelijk onderzoek in de Europese Gemeenschap"
2004 15 De Mededeling van de Europese Commissie aangaande "Wetenschap en technologie, sleutels tot de toekomst van Europa - Richtsnoeren voor het beleid ter ondersteuning van het onderzoek in de Unie"
2005 16 De uitwerking van een steunprogramma voor de oprichting van Spin-offs binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder de benaming "Spin-off in Brussels"
2005 17 De uitwerking van een financieringsprogramma voor de kosten van haalbaarheidsstudies van korte of zeer korte duur onder de benaming "Microprojecten"
2005 18 Aangaande de aanbeveling van de Europese Commissie betreffende een handvest voor onderzoekers en een gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers
2006 20 Ontwerp van bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het Belgisch Nationaal Strategisch referentiekader met het oog op de uitwerking van de operationele programma's van de structuurfondsen voor de programmeringsperiode 2007-2013
2007 21 Operationeel Programma voorgesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krachtens de Doelstelling "concurrentiekracht en tewerkstelling" voor de periode 2007-2013
2007 22 Met betrekking tot een Programma "Brains Back to Brussels"
2007 23 Met betrekking tot het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 18 juli 2002 houdende uitvoering van de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek
2008 24 De opstelling van een lastenboek voor een studie die bedoeld is om het onderzoekspotentieel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het gebied van milieu te identificeren en te analyseren
2008 25 Een nieuw programma "Prigogine" dat ondernemingen in staat moet stellen een beroep te doen op een vorser om hum technologisch potentieel te versterken en doctoraatsstudenten de kans moet geven hun thesis in een industrieel milieu te realiseren
2008 26 Het voorontwerp van ordonnantie met betrekking tot de aanmoediging en de financiering van wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2008 27 De thema's inzake onderzoek die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter sprake moet brengen ter gelegenheid van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie 2010
2008 28 De oprichting van ondernemingen van technologische aard en de coördinatie van de incubatiestructuren
2009 29 Memorandum van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2009 30 Het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie
2010 31 De invoering van een scorebord van onderzoek en innovatie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2010 32 De ontwerpbesluiten houdende uitvoering van de artikelen 21, 22 en 25 van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie
2010 33 Het Kerninitiatief Europa 2020: Een Innovatie-Unie
2010 34 Het programma Prospective Research for Brussels
2011 35 Gemeenschappelijk actieplan Wallonië-Brussel voor onderzoek
2011 36 Gezamenlijk advies van de RWBBHG en de CWPS betreffende het 'Gezamenlijk actieplan Wallonië-Brussel voor het onderzoek'
2011 37 De promotie van onderzoek en innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2012 38 Het document "Actualisering van het Gewestelijk Plan voor Innovatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
2012 39 De actualisering van de Gewestelijke strategie voor onderzoek en innovatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meerbepaald de impulsprogramma's en het clusteringbeleid
2012 40 Gezamenlijk advies van de RWB-BHG en de CWPS betreffende de samenwerking Wallonië-Brussel inzake onderzoek
2013 41 De inrichting van een Raad voor Wetenschapsbeleid Wallonië-Brussel
2014 42 Het "Ontwerp van het operationeel Programma voorgesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 2014-2020"
2018 49 De uitvoeringsbesluiten van de nieuwe Brusselse ordonnanties inzake de financiering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
2015 44 De nieuwe Europese regelgeving inzake OOI
2015 45 De gewestelijke evaluatie en monitoring inzake OOI
2015 46 De ondersteuning van OOI en de budgetten die eraan besteed worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2016 47 Gewestelijk Innovatieplan 2016-2020 en de nieuwe OOI Ordonnanties
2018 48 Dierproeven
2014 43 Memorandum van de Raad voor Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest